Get Adobe Flash player
 
Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiada”.

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie; 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji;
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej


INOFRMACJA DLA KIENTÓW

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w NIEDŹWIADZIE


Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 r. zamierza kontynuować realizację projektu pt. „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiada”.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa dziewięciu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, klientów Ośrodka pomocy Społecznej w Niedźwiadzie.

Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych lub zatrudnionych (w tym rolników), będących w wieku aktywności zawodowej, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach.

Narzędziem realizacji projektu jest kontrakt socjalny przewidujący zastosowanie co najmniej trzech instrumentów aktywnej integracji.

Więcej...

Dodatkowe świadczenia dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - osoby mające w styczniu, lutym lub marcu 2014 r. ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie.

31 grudnia 2013 r. w Monitorze Polskim opublikowano Uchwałę Nr 230 Rady Ministrów sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Czytaj więcej...

SPRAWOZDANIE z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO w 2013 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie z dniem 31 grudnia 2013 roku zakończył realizację szóstej edycji projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiada”.

Projekt ten realizowany był na podstawie przygotowanego wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Pełna informacja.

Spotkanie wigilijne

 

Dnia 13 grudnia 2013 r. w budynku wielofunkcyjnym w Niedźwiadzie odbyło się spotkanie wigilijne mieszkańców Gminy Niedźwiada, zorganizowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie i członków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Niedźwiada "Nowa myśl – wspólne działanie".

Czytaj więcej...

Warsztaty wyrobów ze słomy

W dniu 28 listopada 2013 r. w budynku wielofunkcyjnym w Niedźwiadzie odbyły się warsztaty wyrobu ozdób choinkowych ze słomy zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Niedźwiada “Nowa Myśl – Wspólne Działanie” przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie. Uczestniczyło w nich 17 osób – mieszkanek Gminy Niedźwiada. Warsztaty prowadziła Pani Urszula Baran, która zaprezentowała metody i techniki wykonywania ozdób choinkowych ze słomy – aniołków, kwiatków, koszyczków, gwiazdek, bombek i koziołków. Każda z uczestniczek warsztatów mogła własnoręcznie wykonać 3 rodzaje ozdób, które otrzymała jako pamiątkę uczestnictwa w warsztach.

Zbliżający się okres zimowy ponownie przypomina nam o konieczności zabezpieczenia socjalnego osób, które we własnym zakresie nie są w stanie poradzić sobie w tym szczególnie trudnym czasie.

Skutki niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w sposób szczególny dotykają bezdomnych, jednak nie możemy zapominać o osobach samotnych, starszych, chorych, niepełnosprawnych, rodzinach wielodzietnych a zwłaszcza niezaradnych życiowo.

W związku z powyższym zwracamy się z apelem o pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego mieszkańcom naszej Gminy. Pamiętajmy zwłaszcza o osobach starszych, niepełnosprawnych, z problemami w poruszniu się, zamieszkujących w trudnych warunkach na obrzeżach wsi. Aktywna postawa społeczności lokalnej, szczególnie na terenach wiejskich, o małym zaludnieniu pozwoli na podjęcie szybkich działań interwencyjnych.

Liczymy na współpracę i jesteśmy przekonani, że odpowiednio wcześnie podjęte kroki w zakresie rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

 

Rodziny i osoby samotne, które nie są w stanie we własnym zakresie pokonać pojawiąjących się w okresie zimy utrudnień i problemów prosimy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie, Niedźwiada Kolonia 42 A , tel.81 851 22 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

Czytaj więcej...

Fundacja Inicjatyw Lokalnych
serdecznie zaprasza

Do udziału w Projekcie „Postaw na biznes”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie następujących powiatów województwa lubelskiego:

·        chełmskiego,
·        Miasta Chełm,
·        hrubieszowskiego,
·        włodawskiego,
·        lubartowskiego,

zamierzających rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu).

Czytaj więcej...

 WNIOSKI O ŚWIADCZENIA RODZINNE NA OKRES ZASIŁKOWY 2013/2014
PRZYJMOWANE SĄ
OD 01 WRZEŚNIA 2013 r.


Osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, które złożą wniosek wraz z dokumentami do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
Osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, które złożą wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia, zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy.

 Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o terminach składania wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2013/2014

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2013/2014 przyjmowane są od dnia 01 sierpnia 2013 roku, należy je składać w Ośrodku Pomocy Społecznej, od poniedziałku do piątku w godz. 7 30 do 15 30.

Czytaj więcej...

Informacja
O REALIZACJi PROJEKTU
W 2013 roku

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie informuje, że od 8 lipca 2013 r. rozpoczęła się realizacja zaplanowanych działań w ramach projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiada”. W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymanych ofert realizacja zamówienia: Organizacja szkoleń i kursów w ramach projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiada” została zlecona Ośrodkowi Rozwoju Osobistego Ewa Giza.

Czytaj więcej...

Dodatkowe 200 zł dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 marca 2013 r poz. 413 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Rozporządzenie wprowadza dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, czyli takich które nie podjęły lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym – dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie (niezależnie od dochodu i innych świadczeń). Kwota ta będzie przyznawana za okres od kwietnia do końca grudnia 2013 r.

Czytaj więcej...

Przyznana dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny

Informujemy, że zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 gmina Niedźwiada otrzymała dotację na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 7 210,- zł.

Informacja dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

             Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie informuje, że z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa  z dnia 7 grudnia 2012 r.  o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz.1548).  

Zgodnie z przepisami art. 11 w/w ustawy osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych (które obowiązywały do 31 grudnia 2012 r.) zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 r. Po upływie tego terminu wszystkie wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa.   

Od 1 lipca 2013 r. ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego wymaga ponownego złożenia wniosku wraz z dokumentami. Wnioski o świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy można składać od 01.06.2013 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie.

Ustawodawca w miejsce dotychczasowego świadczenia pielęgnacyjnego wprowadził dwa nowe rodzaje świadczenia:

  1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
  2. Specjalny zasiłek opiekuńczy.

Czytaj więcej...

Informator Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie i Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie

W Informatorze znajdą Państwo opis pierwszych kroków dla zapewnienia sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa, informacje dotyczące znowelizowanej procedury Niebieskie Karty, opis podstawowych uprawnień osoby doznającej przemocy w postępowaniu karnym (przed Policją, prokuratorem oraz sądem), w postępowaniu rodzinnym w zakresie opieki nad dziećmi oraz sprawami między małżonkami (przed sądem), w postępowaniu cywilnym (przed sądem), czy też opis uprawnień w zakresie pomocy społecznej. Nadto, na końcu Informatora znajdują się wzory podstawowych pism, przydatnych osobie dotkniętej przemocą w rodzinie. Na końcu Informatora znajdują się również wzory podstawowych pism, przydatnych osobie dotkniętej przemocą w rodzinie.

Pobierz Informator

             
 

 

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego