Get Adobe Flash player

                                                   POMOC ŻYWNOŚCIOWA

 

Od miesiąca lipca 2015 roku Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Niedźwiada „Nowa myśl – wspólne działanie” we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie rozpocznie realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, Podprogram 2015, który jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. W ramach Programu osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.

Do 2 lipca 2015 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie osoby które otrzymają skierowanie z OPS, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, herbatniki, kawę zbożową,  płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, sok jabłkowy,  koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

        NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

Forma zatrudnienia: umowa -zlecenie

Przewidywany okres zatrudnienia: maj - grudzień 2015 r.

Wymagania: asystentem rodziny może być osoba, która spełniania warunki określone w art. 12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332), w szczególności posiada:

1. obywatelstwo polskie,

2. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 cyt. ustawy i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi i rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

3. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

4. wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane:

1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny w systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych,

2. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

3. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres,

4. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

5. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

6. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność,

7. nieposzlakowana opinia, komunikatywność i otwartość,

8. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną.

Zadania asystenta rodziny:

Usługa asystenta rodziny prowadzona jest w celu podniesienia poziomu wydolności rodziny w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz podniesienia kompetencji w zakresie pełnienia ról społecznych. Zadania asystenta rodziny polegają na indywidualnym kontakcie z rodzinami wymagającymi pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów. Spotkania asystenta z rodziną odbywają się w domu rodziny lub miejscu przez nią wskazanym. Wizyty odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez pracodawcę i asystenta rodziny, po wcześniejszym rozpoznaniu sytuacji problemowej rodziny.

Wymagane dokumenty:

1. CV i list motywacyjny- podpisane odręcznie.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia.

3. Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie.

4. Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.

5. Pisemne oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.

6. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Dodatkowe informacje:

Dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie, Niedźwiada Kolonia 42 A, 21-104 Niedźwiada do dnia 26.05.2015 r. do godz. 15. 00 w zamkniętej kopercie lub pocztą/ decyduje data dostarczenia – wpływu przesyłki pocztowej/ z dopiskiem "Nabór na stanowisko asystenta rodziny". Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 8512220, poniedziałek – piątek. od 7.30 do 15.30.

                 INFORMACJA O OTRZYMANEJ DOTACJI

 

Informujemy, że zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w

Niedźwiadzie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego "Programu

asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015" gmina Niedźwiada

otrzymała dotację na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie 8 248 zł.

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROJEKTU

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie informuje, iż 31 marca 2015 r. zakończono realizację siódmej edycji projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiada” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Adresatami projektu były osoby bezrobotne lub zatrudnione (w tym rolnicy), będących w wieku aktywności zawodowej o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach.

W okresie realizacji projektu od 01.01.2014 r.- do 31.03.2015 r. 9 mieszkańców gminy Niedźwiada, skorzystało z kompleksowego wsparcia w formie: indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego, doradztwa zawodowego, kursów/szkoleń i 3 miesięcznych staży zawodowych zgodnych z profilem ukończonego szkolenia zawodowego. Przeprowadzono 6 rodzajów kursów/szkoleń: magazynier-sprzedawca z obsługą komputera i wózka jezdniowego, stylizacja paznokci, spawacz metodą MIG 131, operator wózków jezdniowych, prawo jazdy kat. C, kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy. Wsparcie psychologiczne pozwoliło każdemu uczestnikowi i uczestniczce na lepsze poznanie samego siebie oraz przełamanie swoich słabości i podniesienie samooceny, pomocnych w skutecznym poruszaniu się po rynku pracy. Dzięki wsparciu doradcy zawodowego uczestnicy i uczestniczki projektu utworzyli Indywidualne Plany Działań niezbędne w celu efektywnego poszukiwania pracy. Realizacja staży zawodowych, umożliwiła 3 osobom zdobycie doświadczenia zawodowego.

Sukcesem projektu jest podjęcie zatrudnienia już przez 3 osoby bezrobotne.

Projekt jest dowodem na to, iż należy podejmować działania służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, nieumiejącym samodzielnie poradzić sobie w trudnej sytuacji na rynku pracy.

  INFORMACJA

 

Informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy w postaci jabłek w ramach współpracy z Rolnikami przekazującymi owoce i warzywa na cele charytatywne w ramach programu "Tymczasowe Nadzwyczajne Wsparcie Producentów".

Owoce będą wydawane w dniu 27 marca 2015 r. (piątek) przez sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Niedźwiada.

Chętnych prosimy o kontakt z sołtysami poszczególnych sołectw w celu osobistego odbioru jabłek w dniu 27 marca 2015 r. po godzinie 12.

„Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej” współfinansowane z środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Ministerstwa Sprawiedliwości, udziela bezpłatnego wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich rodzin z terenu województwa lubelskiego  .

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie informuje, że 10 listopada 2014 r. zakończyła się realizacja kursów i szkoleń w ramach projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiada”. Wszyscy uczestnicy z wynikiem pozytywnym ukończyli zaplanowane działania w ramach instrumentów aktywnej integracji.

2 stycznia 2015 r. rozpoczęła się realizacja 3 - miesięcznych stażów zawodowych zgodnych z profilem szkolenia. Dwie uczestniczki projektu odbywają staż zawodowy na stanowisku „magazynier – sprzedawca”, natomiast jedna osoba na stanowisku „stylizacja paznokci”.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem i potrwa do 31marca 2015 r

                     SPOTKANIE WIGILIJNE

Dnia 12 grudnia 2014 r. w budynku wielofunkcyjnym w Niedźwiadzie odbyło się spotkanie wigilijne mieszkańców Gminy Niedźwiada, zorganizowane już po raz drugi przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie i członków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Niedźwiada "Nowa myśl – wspólne działanie".

Intencją spotkania było wzmacnianie więzi i zacieśnianie kontaktów między mieszkańcami gminy, stworzenie rodzinnej i ciepłej atmosfery a także troska o zachowanie i kultywowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia. Uroczystość uświetniła inscenizacja "Jasełek" w wykonaniu uczniów Szkoły Postawowej w Niedźwiadzie oraz przygotowane specjalnie na tę okazję występy uczniów Publicznego Gimnazjum w Niedźwiadzie.  Zgodnie ze świątecznym zwyczajem nie zabrakło również życzeń, łamania się opłatkiem, smacznego poczęstunku, wspólnego kolędowania i upominków.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie i Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Niedźwiada "Nowa myśl – Wspólne działanie" składają serdeczne podziękowanie za okazaną pomoc i wsparcie przy organizacji spotkania wigilijnego sponsorom i ludziom dobrej woli, m in. Ośrodkowi Rozwoju Osobistego P. Ewy Giza, Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska"  w Niedźwiadzie, firmie TRUMAX w Brzeźnicy Bychawskiej, PPHU MAT sp. j. Adam i Mirosław Topyła, firmie TECH E. Filip w Lubartowie, ORLEN Upstrim, dyrektorom, nauczycielom i uczniom: Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie i Publicznego Gimnazjum w Niedźwiadzie.

                                       ZIMA 2014

           W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, konieczne jest zabezpieczenie socjalne osób, które w sposób szczególny narażone są na działanie niskich temperatur. Ten trudny czas, w sposób szczególny dotyka osoby samotne, niepełnosprawne, w podeszłym wieku, rodziny wielodzietne oraz osoby niezaradne życiowo.

        Ośrodek Pomocy Spolecznej w Niedźwiadzie zwraca się z apelem o pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa socjalnego mieszkańcom naszej Gminy. Pamiętajmy zwłaszcza o osobach starszych, niepełnosprawnych, z problemami w poruszaniu się, zamieszkujących w trudnych warunkach na obrzeżach wsi. Aktywna postawa społeczności lokalnej wobec w/w osób oraz przekazywanie o nich informacji odpowiednim służbom, pozwoli na podjęcie szybkich działań interwencyjnych.

       Licząc na współpracę, mamy nadzieję, że podjęte odpowiednio wcześnie wszechstronne działania w zakresie rozeznania potrzeb, skoordynowanie działań wszystkich służb oraz pomoc międzysąsiedzka przyczynią się do złagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur i pomogą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy.

       Rodziny i osoby samotne, które nie są w stanie we własnym zakresie pokonać pojawiających się w okresie zimy utrudnień i problemów prosimy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie, Niedźwiada Kolonia 42 A, tel. 81 851 22 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

 

INFORMACJA O MIEJSCACH NOCLEGOWYCH na terenie województwa lubelskiego

Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych, ul. Dolna Panny Marii 32, 20-010 Lublin, tel./fax 81-532-75-38, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. (schronisko/noclegownia dla mężczyzn, schronisko czynne całodobowo przez cały rok, noclegownia czynna w okresie 1.XI – 18.00 – 7.00).

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Garbarska 17, 20-340 Lublin, tel. 81-745-34-70, fax 81-743-91-11 (schronisko czynne całodobowo przez cały rok).

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Abramowicka 2F, 20-442 Lublin, tel./fax 81-743-91-11 (noclegownia czynna w okresie od 1 listopada do 31 marca 18.00 – 8.00).

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Garbarska 17 20-340 Lublin, tel. 81 745 34 70 (noclegownia czynna w okresie od 1 listopada do 31 marca 18.00 – 8.00).

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Młyńska 8 20-406 Lublin, tel. 81 534 76 20, (noclegownia czynna cały rok w godz. 18.00 – 8.00).

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet, ul. Bronowicka 3A 20-301 Lublin, tel. 81 748 52 10 (schronisko czynne całodobowo przez cały rok).

Noclegownia dla Bezdomnych Kobiet, ul. Bronowicka 3A 20-301 Lublin, tel. 81 748 52 10 (noclegownia czynna cały rok w godz. 18.00 - 8.00).

Ośrodek Wsparcia dla Samotnych Matek, ul. Bronowicka 3A 20-301 Lublin, tel. 81 748 52 10 (schronisko/hostel czynny całodobowo przez cały rok).

Ośrodek Wsparcia dla Samotnych Matek i Kobiet w Ciąży, ul. Chmielewskiego 9, 20-620 Lublin, tel. 81 525 42 08 (hostel/dom dla bezdomnych/ dom samotnej matki czynny całodobowo przez cały rok).

Ośrodek adaptacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi, bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, ul. Zdrowa 14, 20-383 Lublin (czynny całodobowo przez cały rok).

Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Kąpielowa 11, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 343 85 29 (noclegownia czynna cały rok, od 1 listopada do 31 marca w godz. 17.00-8.00, od 1 kwietnia do 31 października w godz. 20.00 - 7.00).

Ogrzewalnia dzienna, ul. Kąpielowa 11, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 343 85 29 (ogrzewalnia dla mężczyzn, czynna od 1 listopada do 31 marca w godz. 8.00-17.00).

Noclegownia "Samarytanin", Wola Mała 250 A, 23-400 Biłgoraj, tel./fax 84-686-23-58 (czynna w okresie jesienno - zimowym w godz. 15.00 – 8.00, w okresie letnim w zależności od potrzeb).

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Wołyńska 69, 22-100 Chełm  (czynne całodobowo przez cały rok).

Dom Samotnej Matki, ul. Gminna 61, 22-100 Chełm-Pokrówka, tel. 82-565-38-43 (czynne całodobowo przez cały rok).

Lubelskie Centrum Pomocy Bliźniemu "Monar – Markot", ul. Kąpieliskowa 28, 22-100 Chełm, tel. 512 026 291 (dom dla bezdomnych, czynne całodobowo przez cały rok).

Stowarzyszenie „Kres”, ul. Nowa 69, 22-500 Hrubieszów, tel. 84 696 44 67 (schronisko czynne całodobowo przez cały rok).

Osada dla Osób Bezdomnych Monar-Markot, Wilczyska 83 c, 21-426 Wola Mysłowska, tel/fax 84-696-44-67 (hostel dla bezdomnych, czynna całodobowo przez cały rok).

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Rybacka 6 24-100 Puławy, tel. 81-887-48-56, (schronisko czynne całodobowo przez cały rok).

Schronisko dla Bezdomnych, ul. Brzostówiecka 2, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. 83-413-17-55 (schronisko czynne całodobowo przez cały rok).

Dom Pomocy "Słoneczny", ul. Rolnicza 33a, 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel. 507 445 840 (schronisko czynne całodobowo przez cały rok).

Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Orzeszkowej 4, 21-040 Świdnik, tel. 81 751 59 08 (czynne całodobowo przez cały rok).

Noclegownia Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Wzajemnej Pomocy "Oaza", ul. Kolejowa 4, 21-040 Świdnik, tel. 81 468 48 81 (noclegownia dla mężczyzn, czynna cały rok w godzinach 20.00 - 7.00).

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Noclegownia, ul. Szarowola 6, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 84 641 89 50 (noclegownia dla kobiet i mężczyzn,czynna cały rok w godzinach 18.00-8.00).

Schronisko dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta, ul. Orlicz Dreszera 2, 22-400 Zamość, tel. 84 627 09 31 (schronisko dla mężczyzn, czynne całodobowo przez cały rok).

Wspólnota Emaus, Krężnica Jara 498, 20-515 Lublin, tel. 81-511-91-31, fax 81-511-92-93, (wspólnota dla kobiet, mężczyzn, dzieci, czynna całodobowo przez cały rok).

Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Bezdomnych, ul. Młyńska 18, 20-406 Lublin, tel. 81-466-55-43, fax 81-466-55-42, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. (ośrodek wsparcia dziennego czynny przez cały rok od poniedziałku do piątku w okresie od 1 listopada do 31 marca w godz. 8.00 – 18.00, od 1 kwietnia do 31 października w godz. 8.00 – 16.00).

OŚRODKI WSPARCIA DORAŹNEGO DLA BEZDOMNYCH

 Kuchnia dla ubogich, ul. Zielona 3 (dzielnica Śródmieście), 20-082 Lublin, tel. 81 532 64 37 (gorący posiłek, suchy prowiant cały rok, posiłki od poniedziałku do piątku w miesiącach styczeń- czerwiec i wrzesień – grudzień).

Magazyn darów Polski Czerwony Krzyż – Lublin, ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin, tel. 81 532 08 27 (pomoc rzeczowa,wydawanie odzieży, żywności, czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00,żywność z PEAD wydawana wewtorki i czwartki od 10.00 do 13.00).

Dzienny Ośrodek Wsparcia dlaBezdomnych w  Lublinie, ul. Młyńska 18, 20-406 Lublin, tel. 81 466 55 43 (pobyt dzienny, czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00, od 1 listopada do 31 marca od 8.00 do 18.00).

Jadłodajnia "Caritas",  ul. Lubelska 137a, 22-102 Chełm, tel. 82 565 38 43 (posiłki, czynne cały rok, od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 16.00).

Kuchnia dla Ubogich im. Matki Teresy z Kalkuty "Ludzie Ludziom", ul. Okrzei 38, 22-300 Krasnystaw, tel. 82 576 38 31 (posiłki, czynne cały rok).

Stołówka "Kromka Chleba", ul. Koszarowa 10, 23-200 Kraśnik, tel. 697 306 636 (gorący posiłek, wydawanie paczek żywnościowych, jadłodajnia czynna cały rok, od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 14.00, wydawanie paczek żywnościowych okolicznościowo – w okresie świąt Wielkanocnych, przed Bożym Narodzeniem i Dniem Dziecka).

Punkt Przyjmowania i wydawania odzieży, ul. Olejna 823-200 Kraśnik, tel. 81 825 26 34 (wydawanie odzież,  czynne cały rok w soboty od godz. 9.00 do godz. 12.00).

Kraśnickie Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych, ul. Grunwaldzka 2, 23-200 Kraśnik, tel. 81 825 15 80 (wydawanie odzieży używanej, czynne cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00).

Jadłodajnia przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwicy Dużej, ul. Kraśnicka 51, 24-220 Niedźwica Duża, tel. 81 51 75 069 , (posiłki jednodaniowe, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.30).

Jadłodajnia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Parczewie, ul. Kolejowa 58, 21-200 Parczew, tel. 83 355 29 90 (ciepły posiłek, czynne cały rok od poniedziałku do soboty w godzinach od 12.00 do 14.00).

Jadłodajnia Towarzystwa Pomocy im. Św.Brata Alberta Koło w Świdniku, ul. Niepodległości 11, 21-040 Świdnik, tel. 81 751 59 08 (posiłki,  czynne cały rok w godzinach 10.00 do 15.00).

Kuchnia społeczna,  ul. Lwowska 57, 22-400 Zamość, tel. 84 639 30 89 (gorące obiady czynna od poniedziałku do piątku w godz. od. 12.45 do 14.45).

PLACÓWKI ZAPEWNIAJĄCE CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM, PRZEWLEKLE CHORYM LUB OSOBOM W PODESZŁYM WIEKU FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

„Tutela”- Usługi opiekuńczo -pielęgnacyjne, Nad Zalewem 15 – 17, 20-523 Lublin, Filia w Krężnicy Jarej 320, 20-515 Lublin, tel./fax 81 744 64 35 (placówka dla kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku i przewlekle chorych).

Dom Opieki im. św. BrataAlberta, ul. Ogrodowa 4, 20-075 Lublin, tel. 81 532 11 77, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  (placówka dla kobiet w podeszłym wieku, niepełnosprawnych i przewlekle chorych).

Promyk dla osób starszych Beata Szulej, ul. Reja 55 B, 20-458 Lublin, tel. 81 743 80 58 (placówka dla kobiet w podeszłym wieku, niepełnosprawnych i przewlekle chorych).

„Geriamed” Ośrodek Rehabilitacyjno – Leczniczy im. św. Faustyny Kowalskiej, Baranówka 75, 21-100 Lubartów, tel. 604 241 461,  (placówka dla kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku, niepełnosprawnych i przewlekle chorych).

Patronus – Dom Opieki Kalinówkaul. Lipowa 1521-040 ŚwidnikTel. 602 260 722fax 81 740 33 16, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. Placówka dla kobiet i mężczyznw podeszłym wieku.

Dom Opieki im. św. Brata Alberta, ul. P. Ściegiennego 25, 23-100 Bychawa, tel./fax 81 566 01 39, (placówka dla kobiet w podeszłym wieku, niepełnosprawnych i przewlekle chorych).

Pensjonat Turzyna, Górniki 106 a, 23-460 Józefów, tel. 84 687 94 68, (placówka dla kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku, niepełnosprawnych i przewlekle chorych).

„Dom” Sławomira Socha, ul. Parkowa 15, 23-400 Biłgoraj, (placówka dla kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku, niepełnosprawnych i przewlekle chorych).

Dom Opieki „WillaSeniorówka”, Strzelce 10, 424-150 Nałęczów, tel. 516 018 200, (placówka dla kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku iniepełnosprawnych).

WNIOSKI O ŚWIADCZENIA RODZINNE NA OKRES ZASIŁKOWY 2014/2015
PRZYJMOWANE SĄ OD 1-GO WRZEŚNIA 2014 R.


Osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy,
które złożą wniosek wraz z dokumentami do 30 września, ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad
następuje do dnia 30 listopada.
Osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy,
które złożą wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia
30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia, zgodnie z art. 26
ust. 3 i 4 ustawy.

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM

PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/ Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

W województwie lubelskim pomoc świadczą: Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE z Lublina z filiami w Puławach, Chełmie, Lubartowie i Kraśniku oraz Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides z Lublina z filiami w Zamościu, Parczewie i we Włodawie

Wójt Gminy Niedźwiada

informuje o konsultacjach społecznych projektu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niedźwiada na lata 2014-2020".

W terminie od 15 września 2014 r. do 21 września 2014 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niedźwiada na lata 2014-2020". Konsultacje mają na celu zapoznanie z projektem dokumentu strategii oraz zebranie opinii i uwag mieszkańców Gminy Niedźwiada dotyczących zakresu merytorycznego projektu. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Gminy Niedźwiada posiadający w dniu ich przeprowadzania czynne prawo wyborcze.

Projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niedźwiada na lata 2014-2020" udostępniony będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Niedźwiada: www.niedzwiada.pl.

Wersję papierową projektu dokumentu strategii można będzie otrzymać do wglądu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie – Niedźwiada Kolonia 42A. Opinie i uwagi dotyczące projektu należy składać w terminie do 21 września 2014 r. w formie pisemnej, wyłącznie na załączonym formularzu Ankieta konsultacji projektu dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niedźwiada na lata 2014- 2020", która będzie dostępna do pobrania:

l/ w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Niedźwiada: www.niedzwiada.pl,

2/ w wersji papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie - budynek wielofunkcyjny Niedźwiada Kolonia 42A.

Opinie i uwagi w sprawie projektu dokumentu strategii można przekazać:

1/ korespondencyjnie /pocztą lub osobiście/ na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie, Niedźwiada Kolonia 42, 21-104 Niedźwiada,

2/faksem na numer: 81 8512220,

3/ pocztą elektroniczną na adres: ops@ niedzwiada.pl. W tytule e-maila zawierającego formularz ankiety proszę wpisać: "Konsultacje społeczne - projektu dokumentu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niedźwiada na lata 2014-2020".

Ankieta jest ważna jeżeli została prawidłowo wypełniona ze wskazaniem wszystkich koniecznych danych.

 

 
                         
 

 

Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiada”.

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie; 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji;
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej


INFORMACJA

                                     O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie informuje, że od 25 czerwca 2014 r. rozpoczęła się realizacja  zaplanowanych działań w ramach projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiada”. 

Wszyscy uczestnicy projektu z pełnym zaangażowaniem uczestniczą w zaplanowanych działaniach w ramach instrumentów aktywnej integracji:

a) od 25 czerwca 2014 r. do 14 lipca 2014 r. odbywały się indywidualne zajęcia poradnictwa oraz wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych;

b) od 25 czerwca 2014 r. do 07 lipca 2014 r. odbywały się indywidualne zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego;

c) od 24 lipca do 26 września 2014 r. dwie osoby uczęszczają na kurs: "Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców wykonujących transport drogowy";

d) 29 lipca 2014 r. jeden uczestnik projektu rozpoczął kurs : "Prawo jazdy kat. C";

e) od 18 sierpnia 2014 r. cztery uczestniczki projektu uczęszczają na kurs: "Magazynier - sprzedawca z obsługą komputera i wózka jezdniowego";

F) od 18 sierpnia2014 r.  jedna osoba uczestniczy w kursie: "Operator wózków jezdniowych";

g) od 20 sierpnia 2014 r. jeden uczestnik projektu rozpoczął udział w kursie "Spawacz metodą MIG 131"'.

W miesiącu wrześniu 2014 r. planuje się rozpoczęcie kursu: " Stylizacja paznokci".

Realizacja projektu przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem

 

 

 

 

       Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o terminach składania wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015 przyjmowane są od dnia 01 sierpnia 2014 roku, należy je składać w Ośrodku Pomocy Społecznej, od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 do 15 00. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2014 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2014 roku następuje do dnia 31 października 2014 roku. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 01 września 2014 roku do dnia 31 października 2014 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2014 roku następuje do dnia 30 listopada 2014 roku.

W okresie świadczeniowym 2014/2015 obowiązują dochody uzyskane w 2013 r.

Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej lub do pobrania na stronie www.opsniedzwiada.pl

 

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego