Get Adobe Flash player

WNIOSKI O ŚWIADCZENIA RODZINNE NA OKRES ZASIŁKOWY 2014/2015
PRZYJMOWANE SĄ OD 1-GO WRZEŚNIA 2014 R.


Osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy,
które złożą wniosek wraz z dokumentami do 30 września, ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad
następuje do dnia 30 listopada.
Osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy,
które złożą wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia
30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia, zgodnie z art. 26
ust. 3 i 4 ustawy.

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM

PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/ Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

W województwie lubelskim pomoc świadczą: Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE z Lublina z filiami w Puławach, Chełmie, Lubartowie i Kraśniku oraz Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides z Lublina z filiami w Zamościu, Parczewie i we Włodawie

Wójt Gminy Niedźwiada

informuje o konsultacjach społecznych projektu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niedźwiada na lata 2014-2020".

W terminie od 15 września 2014 r. do 21 września 2014 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niedźwiada na lata 2014-2020". Konsultacje mają na celu zapoznanie z projektem dokumentu strategii oraz zebranie opinii i uwag mieszkańców Gminy Niedźwiada dotyczących zakresu merytorycznego projektu. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Gminy Niedźwiada posiadający w dniu ich przeprowadzania czynne prawo wyborcze.

Projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niedźwiada na lata 2014-2020" udostępniony będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Niedźwiada: www.niedzwiada.pl.

Wersję papierową projektu dokumentu strategii można będzie otrzymać do wglądu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie – Niedźwiada Kolonia 42A. Opinie i uwagi dotyczące projektu należy składać w terminie do 21 września 2014 r. w formie pisemnej, wyłącznie na załączonym formularzu Ankieta konsultacji projektu dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niedźwiada na lata 2014- 2020", która będzie dostępna do pobrania:

l/ w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Niedźwiada: www.niedzwiada.pl,

2/ w wersji papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie - budynek wielofunkcyjny Niedźwiada Kolonia 42A.

Opinie i uwagi w sprawie projektu dokumentu strategii można przekazać:

1/ korespondencyjnie /pocztą lub osobiście/ na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie, Niedźwiada Kolonia 42, 21-104 Niedźwiada,

2/faksem na numer: 81 8512220,

3/ pocztą elektroniczną na adres: ops@ niedzwiada.pl. W tytule e-maila zawierającego formularz ankiety proszę wpisać: "Konsultacje społeczne - projektu dokumentu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Niedźwiada na lata 2014-2020".

Ankieta jest ważna jeżeli została prawidłowo wypełniona ze wskazaniem wszystkich koniecznych danych.

 

 
                         
 

 

Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiada”.

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie; 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji;
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej


INFORMACJA

                                   O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie informuje, że od 25 czerwca 2014 r. rozpoczęła się realizacja zaplanowanych działań w ramach projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiada”.

Wszyscy uczestnicy projektu z pełnym zaangażowaniem uczestniczą w zaplanowanych działaniach w ramach instrumentów aktywnej integracji:

a) od 25 czerwca 2014 r. do 14 lipca 2014 r. odbywały się indywidualne zajęcia poradnictwa oraz wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych;

b) od 25 czerwca 2014 r. do 07 lipca 2014 r. odbywały się indywidualne zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego;

c) od 24 lipca 2014 r. do 26 września 2014 r. dwie osoby uczęszczają na kurs: „Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców wykonujących transport drogowy”;

d) od 29 lipca 2014 r. jeden uczestnik projektu rozpoczął się kurs: „Prawo jazdy kat. C”;

e) od 18 sierpnia 2014 r. cztery uczestniczki projektu uczęszczają na kurs: „Magazynier – sprzedawca z obsługą komputera i wózka jezdniowego”;

f) od 18 sierpnia 2014 r. jedna osoba uczestniczy w kursie: „Operator wózków jezdniowych”;

g) od 20 sierpnia 2014 r. jeden uczestnik projektu rozpoczął udział w kursie „Spawacz metodą MIG 131”.

W miesiącu wrześniu 2014 r. planuje się rozpoczęcie kursu: „Stylizacja paznokci”.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

 

 

 

       Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o terminach składania wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015 przyjmowane są od dnia 01 sierpnia 2014 roku, należy je składać w Ośrodku Pomocy Społecznej, od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 do 15 00. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2014 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2014 roku następuje do dnia 31 października 2014 roku. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 01 września 2014 roku do dnia 31 października 2014 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2014 roku następuje do dnia 30 listopada 2014 roku.

W okresie świadczeniowym 2014/2015 obowiązują dochody uzyskane w 2013 r.

Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej lub do pobrania na stronie www.opsniedzwiada.pl

 

 
                         
 
Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiada”.

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny
Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie; 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji;
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej


INOFRMACJA

                            O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO W 2014 r.

 

        Informujemy, że w dniu 08 maja 2014 roku w Lublinie został zawarty aneks do umowy ramowej projektu systemowego pt. „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiada” pomiędzy Województwem Lubelskiem – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie a Gminą Niedźwiada, określający sposób finansowania, monitorowania oraz realizacji w/w projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie.

Projekt stanowi odpowiedź na konieczność zwiększenia efektywności i promocji integracji społecznej i zawodowej na terenie Gminy Niedźwiada. W 2014 r. Ośrodek będzie mógł dysponować kwotą: 100 173,00 zł zł na realizację w/w Projektu.

Do projektu zostało zakwalifikowanych 9 osób, mieszkańców Gminy Niedźwiada, korzystających ze wsparcia Ośrodka.

W ramach projektu przewidywana jest możliwość uczestnictwa w warsztatach grupowych z psychologiem i doradcą zawodowym oraz skorzystanie z konsultacji indywidualnych, a także udziału w kursie zawodowym, wykonanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych oraz skierowanie na 3 miesięczny staż zawodowy zgodny z profilem ukończonego szkolenia zawodowego.

Planowane są następujące kursy/szkolenia:

- magazynier-sprzedawca z obsługą komputera i wózka jezdniowego

- stylizacja paznokci

- spawacz metodą MIG 131

- operator wózków jezdniowych

- prawo jazdy kat. C

- kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy.

Organizacja szkoleń i kursów w ramach Projektu została zlecona Ośrodkowi Rozwoju Osobistego Ewa Giza zgodnie z umową zawartą w dniu 18.06.2014 r., po dokonaniu analizy złożonych ofert. Uzasadnieniem wyboru była najkorzystniejsza cena.

Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie deklarują chęć uczestnictwa w zaplanowanych działaniach, realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami.

O dalszych postępach w realizacji projektu będziemy informować na bieżąco.

                                                                                    Niedźwiada, 23.06.2014 r.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), zwanego dalej „programem”, oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ), zwane dalej „rozporządzeniem”.

Czytaj więcej...

ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 2014 r. poz. 567, opublikowana została ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa wejdzie w życie 15 maja 2014 r., tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wskazana wyżej ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt  K-27/13) uznający, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Omawiana ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

· za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. (wraz z odsetkami),

· od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Zasiłek dla opiekuna nie będzie przysługiwał za okresy, w których:`

· osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub

· na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ właściwy wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 15 września 2014 r. jeżeli w w/w okresie, toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia. Prawo do zasiłku dla opiekuna ustalane będzie na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2014 r. opublikowana została ustawa z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 559).

Ustawa weszła w życie z dniem 1 maja 2014 r.

Celem ustawy jest podniesienie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650) tj. świadczenia przysługującego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej: matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Obecnie, świadczenie pielęgnacyjne wynosi 620 zł miesięcznie. Na mocy omawianej ustawy świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosić:

1) w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – 800 zł miesięcznie,

2) w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – 1200 zł miesięcznie

3) od dnia 1 stycznia 2016 r. – 1300 zł miesięcznie.

Ponadto, ustawa wprowadza coroczną waloryzację świadczenia. Pierwsza waloryzacja zostanie przeprowadzona w 2017 r.

Postępowania w sprawie zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego będą podejmowane z urzędu, bez obowiązku powiadomienia strony, a decyzje będą natychmiast wykonalne.

 
Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiada”.

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie; 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji;
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej


INOFRMACJA DLA KIENTÓW

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w NIEDŹWIADZIE


Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 r. zamierza kontynuować realizację projektu pt. „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiada”.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa dziewięciu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, klientów Ośrodka pomocy Społecznej w Niedźwiadzie.

Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych lub zatrudnionych (w tym rolników), będących w wieku aktywności zawodowej, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach.

Narzędziem realizacji projektu jest kontrakt socjalny przewidujący zastosowanie co najmniej trzech instrumentów aktywnej integracji.

Więcej...

Dodatkowe świadczenia dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - osoby mające w styczniu, lutym lub marcu 2014 r. ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie.

31 grudnia 2013 r. w Monitorze Polskim opublikowano Uchwałę Nr 230 Rady Ministrów sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Czytaj więcej...

SPRAWOZDANIE z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO w 2013 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie z dniem 31 grudnia 2013 roku zakończył realizację szóstej edycji projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Niedźwiada”.

Projekt ten realizowany był na podstawie przygotowanego wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Pełna informacja.

Spotkanie wigilijne

 

Dnia 13 grudnia 2013 r. w budynku wielofunkcyjnym w Niedźwiadzie odbyło się spotkanie wigilijne mieszkańców Gminy Niedźwiada, zorganizowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie i członków Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Niedźwiada "Nowa myśl – wspólne działanie".

Czytaj więcej...

Warsztaty wyrobów ze słomy

W dniu 28 listopada 2013 r. w budynku wielofunkcyjnym w Niedźwiadzie odbyły się warsztaty wyrobu ozdób choinkowych ze słomy zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Niedźwiada “Nowa Myśl – Wspólne Działanie” przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie. Uczestniczyło w nich 17 osób – mieszkanek Gminy Niedźwiada. Warsztaty prowadziła Pani Urszula Baran, która zaprezentowała metody i techniki wykonywania ozdób choinkowych ze słomy – aniołków, kwiatków, koszyczków, gwiazdek, bombek i koziołków. Każda z uczestniczek warsztatów mogła własnoręcznie wykonać 3 rodzaje ozdób, które otrzymała jako pamiątkę uczestnictwa w warsztach.

 

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego